De woningbouwcorporaties lieten onderzoek doen naar de veerkracht van wijken met overwegend sociale woningbouw. De onderzoeken constateren een concentratie van kwetsbare groepen in de... Veerkracht in het Corporatieland

De woningbouwcorporaties lieten onderzoek doen naar de veerkracht van wijken met overwegend sociale woningbouw. De onderzoeken constateren een concentratie van kwetsbare groepen in de sociale huursector. Die mensen hebben eigen problemen en hebben weinig ruimte om de anderen bij te staan. In die armere wijken is de overlast en de onveiligheid toegenomen. De bewoners hebben daar vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Komt er nog bij dat mensen met een beperking of een vlekje precies in deze wijken worden geplaatst. De leefbaarheid staat er onder druk en deze wijken kennen een hoge mutatiegraad. Het verschil met de niet corporatie buurten is groot. Op de kwetsbare groepen wordt door de overheid juist bezuinigd. De schulden problematiek is groot. Criminelen spelen handig in op de behoefte aan snel geld.

Oplossing
Wat stellen de onderzoekers voor als oplossingen? In het belang van de sociale verhuurders is het verduurzamen van de woningbouw voorraad belangrijk. Mensen die een positieve keuze maken voor een wijk dienen aangetrokken te worden. In sociale huurwijken moeten meer middeldure woningen gebouwd worden en in de betere wijken meer sociale woningbouw.

Hiervoor moet je allianties aangaan met particuliere bouwers. Het woning waardering stelsel moet aangepast worden want dit leidt tot ongewenste hogere huren. In arme wijken moet je de lagere huren mixen met hogere huren. Maak in de corporatie wijken ruimte voor moderne verzorgingshuizen. Voorkom geconcentreerde plaatsing vanuit de GGZ en verbeter de zorg.

Een samenhangende sociale buurtaanpak 
Belangrijk is dat er gezorgd wordt voor een samenhangende sociale buurtaanpak. Op wijkniveau moet je maatwerk leveren.  Een gebiedsgerichte samenwerking met andere partijen is voor de corporatie essentieel. Het Rijk moet erkennen dat het werk van  de woningcorporatie verder gaat dan het bouwen en het beheren van sociale huurwoningen voor de laagste inkomens alleen. Kwetsbare wijken vragen een brede gebiedsgerichte aanpak.

Het Veerkracht onderzoek heeft de problemen in een deel van de Nederlandse wijken inzichtelijk gemaakt en op de agenda gezet. Er is een breed gedeelde urgentie ontstaan om te werken aan Veerkrachtige wijken waarbij samenwerking essentieel is.